En el tracte directe amb els nostres clients sorgeixen peticions que la nostra Firma, en el compromís de satisfer aquestes demandes, ha optat per a cobrir-les de manera seriosa i professional.

Aquests serveis són:

Gestió de patrimonis

Actualment LEC ofereix els seus serveis com suport a la gestió de patrimonis.

La planificació financer-fiscal tant a curt com a llarg termini, així com la forma de transmissió del patrimoni constitueixen una eina fonamental. L'experiència adquirida en la presa de decisions estratègiques en aquesta àrea ens permet orientar als nostres clients per a prendre la millor decisió possible.

Subvencions i ajudes

Es proporciona la informació necessària i es trameten els expedients davant els òrgans corresponents.

Registre de Patents i Marques

Tramitació dels expedients de solicitut de registre, tant a nivell nacional com internacional.

Tutela a empreses de nova creació

Conscients del repte que representa posar en marxa un nou negoci, a LEC establim vincles professionals per a unir-nos als nostres clients i desenvolupar conjuntament les eines de gestió necessàries per a pilotar amb èxit aquesta experiència.

El Protocol i la successió empresarial

L'elaboració d'uns estatuts interns de funcionament capaços de regular les relacions personals, professionals i econòmiques entre l'empresa i la família que ofereix els seus serveis en ella, defineixen la necessitat d'establir el "protocol". Aquest és un document bàsic que determina aquestes relacions. El seu objectiu persegueix la continuïtat de l'empresa i l'equilibri en les relacions familiars.

La successió empresarial pot recolzar-se en una bona connexió intergeneracional i contempla diverses facetes que van des de la perspectiva generacional, la successió de la direcció i la fiscalitat inherent a la transmissió del patrimoni empresarial.

ÀREES D'ACTIVITAT - ALTRES SERVEIS