Oferim als nostres clients el nostre assessorament especialitzat en l'àmbit mercantil, relacionat amplis coneixements en l'àrea fiscal, que ens permeten oferir un servei integrat més àgil i eficaç.

S'estudien les diferents formes mercantils sobre les quals es recolzi la nostra activitat: societats anònimes, societats limitades, societats civils privades, empresaris individuals.

Entre d'altres, els serveis que oferim són:

  • Operacions societàries: constitució, aportacions, comptes anuals, estatuts, liquidació, etc.
  • Assistència continuada en l'òrgan d'administració, en tots els aspectes jurídico-societaris.
  • Estudi de la implantació del Protocol en l'empresa familiar.
  • Planificació de la successió empresarial.
  • Assessorament en la contractació mercantil: contractes de compra-venta, subministre, distribució, llicència, etc.
  • Assessorament en contractes d'alta direcció.
  • Assessorament en fusions, adquisicions i altres operacions societàries.
  • Inversions estrangeres a Espanya i espanyoles a l'estranger.
  • Assessorament relatiu a mercats de capital i financiació empresarial.
ÀREES D'ACTIVITAT - MERCANTIL