El Departament Fiscal de LEC, ECONOMISTAS & CONSULTORES DE EMPRESA està integrat per professionals amb una àmplia experiència en matèria tributària.

La diversitat de clients i situacions origina que el nostre assessorament es pugui realitzar a diferents nivells segons sigui el grau de necessitat del client:

Informació

Degut al continu canvi de la normativa fiscal, cada vegada és més necessari l'assessorament per part d'especialistes que estudien i assessoren les situacions, també cada vegada més complicades, que es generen, amb la finalitat de donar les solucions més avantatjoses en cada moment.

Planificació fiscal i preparació de declaracions

El nostre objectiu com assessors fiscals és aconseguir que la càrrega tributària dels nostres clients es redueixi al mínim legalment exigible. Amb aquesta finalitat anticipem el càlcul dels impostos a pagar i adoptem decisions que permeten minimitzar el cost fiscal. Qualsevol operació a mig o llarg termini   és susceptible de ser analitzada dintre de l'àmbit fiscal, i amb una curosa planificació obtenir una situació més avantatjosa en l'anomenat àmbit.

Estudiem la possibilitat de realitzar ajustaments fiscals com plans d'amortització accelerada, compensació de pèrdues, reinversions d'increments patrimonials, deduccions per inversions i per creació de treball, bonificacions, aplaçaments de pagament, etc. En l'àmbit de les persones físiques la planificació fiscal suposa planificar la renda amb antelació per aprofitar les màximes desgravacions   fiscals a través d'instruments com plans de pensions, comptes estalvi vivenda, amortització d'hipoteques, etc. Així mateix es planifiquen altres situacions fiscals com Herències, Donacions i Transmissions d'Immobles, entre altres, utilitzant fórmules eficaces per tal de reduir la càrrega fiscal.

Si s'ha planificat adequadament, l'elaboració de les declaracions es converteix en un pur tràmit, encara que s'ha de complimentar curosament per a garantir que les decisions adoptades es plasmin, de forma correcta, en els impresos oficials.

Representació davant la inspecció d'Hisenda

Tenim una àmplia experiència en representar els nostres clients davant la inspecció d'Hisenda. El treball realitzat periòdicament amb els nostres clients permet garantir el millor assessorament en aquestes situacions, ja que les recomanacions s'han realitzat d'acord amb la legislació vigent en cada moment.

Relacions amb els diferents òrgans de gestió i recaptació

Així mateix representem als nostres clients davant dels altres organismes tributaris, davant les diferents situacions de gestió i recaptació: respondre a requeriments, tramitació d'aplaçaments, pagaments d'impostos, intervenció d'embargaments de comptes, etc.

Altres intervencions

  • Consolidació fiscal de grups de societats.
  • Anàlisis i dictàmens fiscals sobre operacions especials.
  • Relació fiscal d'empreses o sucursals espanyoles en grups multinacionals.
  • Estudi sobre convenis de doble imposició.
  • Tributació de persones físiques no residents i d'estrangers residents en el país.
ÀREES D'ACTIVITAT - FISCAL